Hotele w PolsceHotele na ¶wiecieBilety lotnicze
hotele
12 000 hoteli w Polsce
600 000 hoteli na ¶wiecie
Miliony po³±czeñ lotniczych

Zapraszamy do rezerwacji hoteli w Stambule.Hotele Stambu³, hotele w Stambule do 75% taniej!, Stambu³ hotele, hotel w Stambule


Do Pañstwa dyspozycji oddajemy dwa globalne systemy rezerwacji hoteli w Stambule, ró¿ni±ce siê nie tylko oferowanymi hotelami i cenami ale przede wszystkim formami p³atno¶ci za rezerwacjê.

Pierwszy system: Merigo oferuje mo¿liwo¶æ p³atno¶ci za rezerwacjê wybranego hotelu z Stambu³u kartami kredytowymi, przelewami online z e-banków a tak¿e tradycyjnymi przelewami z dowolnego banku lub przekazami pocztowymi. Za dokonan± i odbyt± rezerwacjê otrzymaj± Pañstwo dodatkowo bony rabatowe rezerwuje.pl oraz punkty w programie lojalno¶ciowym Travel Premium Club! We wszystkich ofertach z tego systemu mo¿na wykorzystywaæ bony rabatowe rezerwuje.pl
Rezerwuj±c hotele z oferty tego systemu mog± Pañstwo wygraæ weekend w Pradze lub Wiedniu a tak¿e inne cenne nagrody rzeczowe. Szczegó³y konkursu...

Drugi system - Booking przy rezerwacji hotelu w Stambule wymaga przewa¿nie podania danych karty kredytowej w celu gwarancji rezerwacji, przy czym sama p³atno¶æ nast±pi na miejscu w obiekcie. Tylko u nas za rezerwacje z systemu Booking otrzymaj± Pañstwo dodatkowo bony rabatowe na kolejne rezerwacje i punkty w programie lojalno¶ciowym Travel Premium Club!
WYBIERZ KRAJ
WYBIERZ MIASTO
DATA PRZYJAZDU
(YYYY-MM-DD):
DATA WYJAZDU
(YYYY-MM-DD):
Pomoc
Typ: ko³yska: dostawka:

ponad 150 000 hoteli
188 pañstw, 9 100 miast
zni¿ki do 75% ceny
faktury VAT w PLN od polskiej firmy
p³atno¶æ kart±, przelewem bankowym
mo¿liwo¶æ korzystania z bonów
WYBIERZ KRAJ
WYBIERZ MIASTO
DATA PRZYJAZDU
(YYYY-MM-DD):
DATA WYJAZDU
(YYYY-MM-DD):
 

ponad 535 000 hoteli
206 pañstw, 70 000 miast
zni¿ki do 75% ceny
przy rezerwacji wymagana karta kred.
p³atno¶æ na miejscu w hotelu
obszerne opisy obiektów


Stambu³ lub Istambu³ - to najwiêksze miasto Turcji i jedno z najwiêkszych miast ¶wiata, najwiêksza aglomeracja w Europie. Rozwiniêty o¶rodek przemys³owy. G³ówne centrum finansowe Turcji, siedziba kilkudziesiêciu banków i gie³dy papierów warto¶ciowych. Siedziba 5 uniwersytetów, z których najstarszy - Uniwersytet Stambulski - zosta³ za³o¿ony w 1453. Stambu³ jest jedynym miastem na ¶wiecie po³o¿onym na dwóch kontynentach. Stambu³ jest siedzib± prawos³awnych patriarchów Konstantynopola. Katedra patriarsza mie¶ci siê w dzielnicy Fanar. Dzielnica ta jest najwiêkszym skupiskiem ludno¶ci greckiej w mie¶cie. Ze wzglêdu na lokalizacjê siedziby patriarchatu zamieszkuj±cy Fanar Grecy nie zostali wysiedleni do Grecji w latach 20.XX wieku wraz z ca³± pozosta³± greck± ludno¶ci± Turcji. W staro¿ytno¶ci grecka kolonia Bizancjum (za³o¿ona oko³o 660 p.n.e.), stolica Cesarstwa Bizantyjskiego, pierwotnie cesarstwo wschodniorzymskie, ustanowiona w 324 r. przez cesarza Konstantyna Wielkiego, jako Konstantynopol. W latach 673-677 i 717-718 oblegane przez Arabów. Pomimo zniszczeñ miasto obfituje w wiele cennych zabytków z okresów bizantyjskiego i osmañskiego. Najciekawsze z nich to: Ko¶ció³ M±dro¶ci Bo¿ej czyli Hagia Sofia z VI wieku, przerobiona za czasów tureckich na meczet, a od 1935 na muzeum; ko¶cio³y: Jana ze Studionu (V wiek), Pokoju (¶w. Ireny) (VI wiek), Teodozji (VIII-IX wiek); Hipodrom (At Meydani) z pomnikami.


- zobacz hotele z Booking na mapie miasta

Wybrane hotele w Stambu³ z systemu Booking:
Sortuj hotele wed³ug:
Hotel Standard Zdjêcie obiektu Ceny od (PLN) Info i rezerwacja
Hotel #bunk beyoglu Hostel
Stambu³
#bunk beyoglu Hostel, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel 116 Residence
Stambu³
116 Residence, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel 212 Istanbul Suites
Stambu³
212 Istanbul Suites, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel A'jia Hotel
Stambu³
A'jia Hotel, Stambu³ od 735 Sprawd¼
Hotel A'lâ House Hotel
Stambu³
A'lâ House Hotel, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Acra Hotel-Special Category
Stambu³
Acra Hotel-Special Category, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Ada Hotel Istanbul
Stambu³
Ada Hotel Istanbul, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Adahan Istanbul
Stambu³
Adahan Istanbul, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Adamar Hotel-Special Category
Stambu³
Adamar Hotel-Special Category, Stambu³ od 260 Sprawd¼
Hotel Aden Hotel
Stambu³
Hotel Aden Hotel, Stambu³ od 214 Sprawd¼
Hotel Adonis House Taksim
Stambu³
Adonis House Taksim, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Adora Hotel
Stambu³
Adora Hotel, Stambu³ od 248 Sprawd¼
Hotel Agaoglu My City Hotel
Stambu³
Agaoglu My City Hotel, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Agora Guesthouse
Stambu³
Agora Guesthouse, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Agva Greenline Guesthouse
Stambu³
Agva Greenline Guesthouse, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Ahmet Efendi Evi
Stambu³
Ahmet Efendi Evi, Stambu³ od 126 Sprawd¼
Hotel Airport Gunes Hotel Merter
Stambu³
Hotel Airport Gunes Hotel Merter, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Airport House
Stambu³
Airport House, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Airport Inn Hotel
Stambu³
Airport Inn Hotel, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Akana Taksim Aparts
Stambu³
Akana Taksim Aparts, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Akgun Hotel Beyazit
Stambu³
Akgun Hotel Beyazit, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Akgun Istanbul Hotel
Stambu³
Hotel Akgun Istanbul Hotel, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Akin Suites
Stambu³
Akin Suites, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Alaaddin Hotel
Stambu³
Alaaddin Hotel, Stambu³ - Sprawd¼
Hotel Alaturka Elegance
Stambu³
Alaturka Elegance, Stambu³ - Sprawd¼
Strona: poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 nastêpna
Je¶li lubisz lub chcesz poleciæ innym nasz± stronê kliknij poni¿ej:
tanie hotele Kontakt | Napisz do nas | Startuj z nami | Dodaj do Ulubionych | Powiadom Znajomego
Dla Hoteli | Reklama | Program partnerski | Pobierz panel | Forum
Polityka prywatno¶ci | Wspieramy fundacjê | Zg³o¶ b³±d

Zobacz nas na:
Facebook Google+ Twitter   Podziel siê
rezerwacja hoteli
Jeste¶my cz³onkiem
Polskiej Izby Turystyki
© 2005-2015 Global Hotels & Travels All Rights Reserved
Hotel Sopot | Hotele Radisson Blu | Hotele w górach | Hotel Poznañ | Hotel Bia³ystok | Hotele Koszalin | Hotel Katowice | Hotele Mercure | Obozy M³odzie¿owe
Hotels in Bialystok | Krakow hotels | Hotels in Gdansk | Hotels in Torun | Warschau Hotel | Zoppot Hotel | Olsztyn Hotel | Lodz Hotels |