Hotele w PolsceHotele na ¶wiecieBilety lotnicze
hotele
15 000 hoteli w Polsce
800 000 hoteli na ¶wiecie
Miliony po³±czeñ lotniczych

Zapraszamy do rezerwacji hoteli w Szwecja.Hotele Szwecja, hotele w Szwecja do 75% taniej!, Szwecja hotele, hotel w Szwecja


Booking przy rezerwacji hotelu w Szwecja wymaga podania danych Pañstwa karty kredytowej w celu gwarancji rezerwacji, przy czym sama p³atno¶æ nast±pi na miejscu w obiekcie. Tylko u nas za rezerwacje z systemu Booking otrzymaj± Pañstwo dodatkowo bony rabatowe na kolejne rezerwacje i punkty w programie lojalno¶ciowym Travel Premium Club!
WYBIERZ KRAJ
WYBIERZ MIASTO
DATA PRZYJAZDU
(YYYY-MM-DD):
DATA WYJAZDU
(YYYY-MM-DD):
 

ponad 680 000 hoteli
206 pañstw, 70 000 miast
zni¿ki do 75% ceny
przy rezerwacji wymagana karta kred.
p³atno¶æ na miejscu w hotelu
obszerne opisy obiektów


Szwecja, Królestwo Szwecji - pañstwo w Europie Pó³nocnej, zaliczane do pañstw skandynawskich. Szwecja jest cz³onkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Szwecja jest monarchi± konstytucyjn±. Król jest g³ow± pañstwa, ale ma niewielkie uprawnienia. Stolica - Sztokholm (771 tys. mieszkañców). Powierzchnia ca³kowita 449 964 km². Ca³kowrita liczba ludno¶ci (III 2007) - 9 127 000. Gospodarka Szwecji jest oparta w du¿ym stopniu o bogactwa naturalne jakim s± wysokiej jako¶ci rudy ¿elaza. Wydobywane s± tak¿e rudy cynku, o³owiu, miedzi, wolframu, tytanu i uranu. PKB: 29 800 dolarów amerykañskich na 1 mieszkañca (2005). Dziêki du¿ej powierzchni lasów wa¿n± ga³êzi± gospodarki Szwecji jest produkcja drzewna - jest ona m.in. jednym z najwiêkszych na ¶wiecie eksporterów celulozy. Inne g³ówne ga³êzie gospodarki to hutnictwo ¿elaza i metali nie¿elaznych, przemys³ maszynowy, metalowy, ¶rodków transportu (samochodowy, lotniczy), elektrotechniczny, drzewny i chemiczny.

Polecane hotele - najlepsze oferty:

Comfort Hotel Göteborg
od: 430 PLN
Göteborg
Villa Källhagen
od: 619 PLN
Sztokholm
Teaterhotellet
od: 261 PLN
Malmö
Queen's Hotel
od: 335 PLN
Sztokholm
Clarion Collection Hotel Wellington
od: 440 PLN
Sztokholm
Crystal Plaza Hotel
od: 406 PLN
Sztokholm
Best Western Kom Hotel
od: 378 PLN
Sztokholm
Comfort Hotel Nouveau
od: 301 PLN
Helsingborg
V Hotell Viking
od: 342 PLN
Helsingborg

G³ówne miasta:

Hotele Sztokholm
Hotele Göteborg
Hotele Malmö
Hotele Uppsala
Hotele Tand?dalen
Hotele Branäs
Hotele Helsingborg
Hotele Visby
Hotele Hamneda
Hotele Bolmstad
Hotele Lindvallen
Hotele Jönköping
Hotele Nyköping
Hotele Fegen
Hotele Örebro
Hotele Sorsele
Hotele Kalmar
Hotele Väster?s
Hotele Ume?
Hotele Östersund
Hotele Norrköping
Hotele Linköping
Hotele Lund
Hotele Karlskrona
Hotele Torup
Hotele Ryd
Hotele Karlstad
Hotele Hishult
Hotele Bottnaryd

Pozosta³e miasta:

Dlaczego warto korzystaæ z rezerwacji hoteli na ¦wiecie na naszej stronie?

  • niskie ceny, czêsto ni¿sze nawet o 75% ni¿ przy bezpo¶redniej rezerwacji w hotelu,
  • wy¶wietlamy tylko hotele z wolnymi pokojami, gwarancja dostêpno¶ci miejsc,
  • nie pobieramy op³at rezerwacyjnych, czy prowizji,
  • maksimum wyboru - oferujemy ponad 800 000 hoteli w 18 000 miejscowo¶ci na 6 kontynentach,
  • 1 z³ wydane na rezerwacje to 1 pkt wymieniany na atrakcyjne nagrody,
  • nasz system rezerwacyjny jest bezpieczny i odznacza siê wysokim standardem, dane z Twojej karty kredytowej zostan± zaszyfrowane,
  • tysi±ce zadowolonych go¶ci ka¿dego roku,
  • szeroki wachlarz form p³atno¶ci za rezerwacjê - pocz±wszy od p³atno¶ci na miejscu w obiekcie, poprzez przelewy bankowe a¿ do kart kredytowych.

Je¶li lubisz lub chcesz poleciæ innym nasz± stronê kliknij poni¿ej:
tanie hotele Kontakt | Napisz do nas | Startuj z nami | Dodaj do Ulubionych | Powiadom Znajomego
Dla Hoteli | Reklama | Program partnerski | Pobierz panel | Forum
Polityka prywatno¶ci | Wspieramy fundacjê | Zg³o¶ b³±d

Zobacz nas na:
Facebook Google+ Twitter   Podziel siê
rezerwacja hoteli
Jeste¶my cz³onkiem
Polskiej Izby Turystyki
© 2005-2016 Global Hotels & Travels All Rights Reserved
Hotele Novotel | Hotele Czêstochowa | Hotel Gdañsk | Hotele Ustroñ | Hotele Sofitel | Hotele Marriott | Hotele Lublin | Hotel Sopot | Obozy M³odzie¿owe
Torun hotels | Zakopane hotels | Sopot hotels | Poznan hotels | Olsztyn Hotels | Torun Hotel | Posen Hotels | Zakopane Hotel